ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26844 นางสาวชนิกา สำราญดี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:33:30 น.
2 27041 นางสาวธัญญารัตน์ อินสา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:31:42 น.
3 27063 นายพีระศักดิ์ คีรีชี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:30:16 น.
4 27084 นางสาวปริศนา สารศรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:58:58 น.
5 27085 นางสาวปรียานุช ศรีเรือง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:54:02 น.
6 27086 นางสาวปารวัณ ลั่นสิน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 22:09:55 น.
7 27204 นางสาวอทิติญา ไชยพรมมา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:58:30 น.
8 27753 นางสาวพรพิมล ล่ำสัน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:07:51 น.
9 27770 นางสาวศิริยาพร ธุลี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:05:17 น.
10 29430 นางสาวกัลยรัตน์ เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:59:31 น.
11 29433 นางสาวทารินี พิมิตร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง4 17/05/2561 21:57:23 น.
12 29455 นางสาวกรรณิการ์ หนูจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 22:46:07 น.
13 30061 นางสาวเบญจวรรณ สมสุข มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 22:03:20 น.
14 30062 นางสาวพรรณพฤษา อะพินรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 21:50:50 น.
15 30604 เด็กชายปฏิพล ทองอ่อน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:32:27 น.
16 30608 เด็กชายภูผา สุทธิโสกเชือก มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:31:43 น.
17 30617 เด็กหญิงญาฐิกานต์ เยาวะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:28:09 น.
18 30623 เด็กหญิงปรียาพร เรืองแรงสกุล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 16:00:09 น.
19 30630 เด็กหญิงรสิตา กันน้อม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:31:36 น.
20 30635 เด็กหญิงวิชญาดา ทองภูเลย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:31:19 น.