ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26308 นายณัฐพงษ์ ขุนทำนาย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 08:13:17 น.
2 26950 นางสาวมณีรัตน์ สุขปื้อ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 24/05/2561 11:20:50 น.
3 26975 นายธีรวุฒิ แพงแสง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 07:25:33 น.
4 26983 นายศราวุธ บิดาศรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 07:11:57 น.
5 27109 นางสาวเอมิกา วงษา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 10:53:08 น.
6 27117 นายนัฐวุฒิ พรมมาศ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 07:12:34 น.
7 27124 นายเอกรินทร์ คำไล้ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 07:10:38 น.
8 27176 นางสาวณัฐสุดา ทองแบบ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 07:59:48 น.
9 27181 นางสาวนริศรา ซำทองไหล มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 18/05/2561 17:45:41 น.
10 27201 นางสาวสาวิณี ศรีสะอาด มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 18/05/2561 17:40:06 น.
11 29403 นางสาวพจนีย์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 07:58:24 น.
12 29471 นายวัชรพล กลิ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 07:13:17 น.
13 30418 เด็กชายจิรวัฒน์ ทำจำปา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 09:03:09 น.
14 30419 เด็กชายจิรายุ ศรีพงษ์พันธุ์กุล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 14:31:54 น.
15 30420 เด็กชายชิษณุพงศ์ ภาพลงาม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 09:02:59 น.
16 30423 เด็กชายธนภัทร แสนขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 09:04:30 น.
17 30424 เด็กชายนนทพัทธ์ ทาร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 09:06:25 น.
18 30426 เด็กชายปรมี หนีภัย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 23/05/2561 10:14:46 น.
19 30649 นางสาววิญาดา รัตนทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 21:47:54 น.