ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28209 นางสาวอารีรัตน์ เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 18/05/2561 18:54:23 น.
2 28245 นางสาวพรนภา เถาโต มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 18/05/2561 18:31:31 น.
3 28256 นางสาวสุธิดา แสนพรมมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 18/05/2561 18:43:18 น.
4 29908 เด็กชายวิวัฒน์ แก้ววาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 22/05/2561 13:30:09 น.
5 30145 เด็กชายธีระวุฒิ อินอุเทน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 17:53:38 น.
6 30151 เด็กชายภานุพงษ์ คำโสภา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 17:55:12 น.
7 30185 เด็กชายธนาวุธ บุญรักษา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 18:31:39 น.
8 30196 เด็กชายอชิตพล คำบุ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 24/05/2561 11:45:27 น.
9 30204 เด็กหญิงปริฉัตร หล้าซิว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 21/05/2561 17:51:02 น.
10 30210 เด็กหญิงรินลณี ชมภูโคตร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:11:31 น.
11 30213 เด็กหญิงสิริญา อาจปาสา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:16:06 น.
12 30216 เด็กหญิงอุมาพร พิมพคีรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 21/05/2561 17:50:02 น.
13 30304 เด็กชายพันธวิศ เเก้วสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:16:34 น.
14 30398 เด็กหญิงกนกวรรณ พลซา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:17:46 น.
15 30401 เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำดีวัน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 09:20:57 น.
16 30511 เด็กหญิงจรัญพร จันทะเนตร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 11:24:59 น.
17 30573 เด็กชายสุพัฒน์ แถวบุญตา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:43:04 น.
18 30679 นางสาวสุจิตตรา นามบุญมี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 17:27:32 น.
19 30683 นายปารย์ภวิศ นะราสา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 24/05/2561 10:04:11 น.