ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29498 เด็กชายจิรวัฒน์ เกตบุตร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 21/05/2561 07:53:08 น.
2 29900 เด็กชายณัฐกิตติ์ ภูถาดลาย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:38:12 น.
3 29948 เด็กชายกฤตยชญ์ มัตกิจ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:41:36 น.
4 29952 เด็กชายปฏิภาณ ปัญญะ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:39:31 น.
5 29953 เด็กชายปฐมภพ บางประอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:42:34 น.
6 29954 เด็กชายพลกฤษณ์ ไชยหา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:40:15 น.
7 29958 เด็กชายภูมิพัฒน์ จำเริญเนาว์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 11:55:39 น.
8 29962 เด็กชายอัษฎายุทธ ปัดศรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:45:38 น.
9 29981 เด็กหญิงนลินพรรณ แซนโม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 21/05/2561 18:58:57 น.
10 29985 เด็กหญิงปราชญ์พิตรา จักรดุลย์วิภพ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:37:37 น.
11 29990 เด็กหญิงรวินท์นิภา วิเศษยา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:39:09 น.
12 29991 เด็กหญิงลภัสรดา ไตรฟื้น มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:37:45 น.
13 30158 เด็กชายอนุสรณ์ น้อยบุญธรรม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 17:27:20 น.
14 30162 เด็กหญิงจินตา จันทร์สอน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 17:34:16 น.
15 30167 เด็กหญิงปวีนา ตะพานบุญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 21/05/2561 17:31:09 น.
16 30171 เด็กหญิงศิริรัตน์ อู่วิเชียร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 08:30:45 น.
17 30176 เด็กหญิงอมรพรรณ พระนิพนธ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 08:31:35 น.
18 30279 เด็กหญิงกันตินันติ สุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 12:55:47 น.
19 30294 เด็กหญิงวริศรา ภู่ปรางค์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 13:00:29 น.
20 30457 เด็กชายคนธ์พงษ์ มงคลธิติวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 18/05/2561 11:58:38 น.