ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27108 นางสาวอิสริยา จันทราช มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 20:42:16 น.
2 27125 นางสาวกนกพร สง่าโชคกุล มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 18/05/2561 20:41:00 น.
3 27613 นางสาวรังสิมา สุวรรณรอด มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 19:15:41 น.
4 27709 นางสาววรรณวิภา วรรณไชย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 19/05/2561 21:38:56 น.
5 27794 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วมงคล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง5 18/05/2561 20:55:33 น.
6 27816 นางสาวศิวพร เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 20:58:46 น.
7 27817 นางสาวสวิตตา ทับแปลง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 19:17:12 น.
8 28440 นางสาวกรกนก พูนสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:19:31 น.
9 28469 นางสาวอรปรียา ดาวท่าน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:15:57 น.
10 28542 นางสาวกัญญารัตน์ ดอกพุทธา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 17/05/2561 21:03:33 น.
11 28545 นางสาวเกศแก้ว วิยะวรรณ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:09:16 น.
12 28549 นางสาวจุฑารัตน์ ขันคำ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:04:46 น.
13 28567 นางสาวศรินธร หมั่นบุญ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:08:09 น.
14 28569 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีจันทา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 20:57:05 น.
15 28572 นางสาวอมรธิดา อินทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 21:07:06 น.
16 28643 นางสาวกชกร ศรีวิลาศ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 21/05/2561 17:58:03 น.
17 30058 นางสาวช่อกนก บางประอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 19:27:35 น.
18 30661 นางสาวฉันท์สินี จินดาวงค์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 09:03:31 น.
19 30664 นางสาวอภิชยา ศรีละพล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 09:02:48 น.
20 30689 นางสาววนิดา ทุมมะดี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 10:39:21 น.