ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27024 นายพิพัฒน์พงษ์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:30:25 น.
2 27070 นายอัฐพงษ์ เกษสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:31:42 น.
3 27077 นางสาวญาณิศา กองสี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 20:46:33 น.
4 27163 นายชัยณรงค์ สุสา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 19/05/2561 09:01:03 น.
5 27188 นางสาวมลทิรา ภาษี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 20:57:56 น.
6 27206 นางสาวอรทัย คำภูเวียง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 20:47:42 น.
7 27268 นายอมตะ ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:29:23 น.
8 27898 นางสาวจารุวรรณ บุญสงค์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 18/05/2561 07:41:05 น.
9 27899 นางสาวจิรัชญา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 17/05/2561 22:17:19 น.
10 27923 นางสาวศศิธร บุญหนัก มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 17/05/2561 22:14:16 น.