ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29673 เด็กหญิงโชคฤดี พรรณาพนม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:01:59 น.
2 29674 เด็กหญิงญาณิศา พุทซาคำ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 14:56:44 น.
3 29675 เด็กหญิงฐิตินันท์ ศุภกิจธนวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 14:58:42 น.
4 29676 เด็กหญิงณัฐริกา ภาษี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:00:58 น.
5 29696 เด็กหญิงสุพัตรา น้อยก่ำ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:05:44 น.
6 30168 เด็กหญิงพิชญานันท์ พิมใจ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 18:21:45 น.
7 30175 เด็กหญิงอภิญญา หนูดา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 23/05/2561 13:44:54 น.
8 30235 เด็กหญิงณัฐธิดา สมบัติหอม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:36:48 น.
9 30247 เด็กหญิงภัคจิรา ชมชัย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:30:27 น.
10 30254 เด็กหญิงสุชาสินี อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:27:57 น.
11 30438 เด็กหญิงญาณิศา ทองดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 18:37:49 น.
12 30439 เด็กหญิงณัฐริกา โล้เชียงสาย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 20:35:25 น.
13 30447 เด็กหญิงปรียาภัทร พรมดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 18:39:25 น.
14 30449 เด็กหญิงพรทิพย์ ราชสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 18:38:44 น.
15 30451 เด็กหญิงพรรณวดี พิมศร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 18:36:32 น.