ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27082 นางสาวบุญรักษา แบกบุญ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:59:43 น.
2 27102 นางสาวสุนิษา ถิ่นฐาน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 18/05/2561 05:12:56 น.
3 27231 นางสาวจารุวรรณ จุลละนันท์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:53:04 น.
4 27241 นางสาวประภาพรรณ เป็นสุข มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:22:07 น.
5 28499 นางสาวน้ำตาล กุลชาติ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 20:00:39 น.
6 28507 นางสาวมัลลิกา อุปสังข์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 20:00:11 น.
7 28522 นางสาวอภิญญา ช่วยศิริ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 18/05/2561 20:00:20 น.
8 29101 เด็กหญิงกฤษณา เคระคุณ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:51:17 น.
9 29103 เด็กหญิงคัชรินทร์ อินทร์จา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:53:29 น.
10 29108 เด็กหญิงณัฐนันท์ โสมาศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:52:35 น.
11 29111 เด็กหญิงนิภาพร นามวงษา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:54:11 น.
12 29114 เด็กหญิงพิมพ์สุภา ลอยหา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:52:33 น.
13 29118 เด็กหญิงสุนิสา เมืองใหม่ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:53:42 น.
14 30536 เด็กหญิงไอรดา นามมี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 18/05/2561 20:09:51 น.
15 30627 เด็กหญิงพิมลวรรณ ปิทบแสน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 19:44:55 น.
16 30634 เด็กหญิงวรัชยา ชัยชนะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 19:47:55 น.