ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29799 เด็กชายจักรพันธ์ กุลเทียนประดิษฐ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:37:19 น.
2 29800 เด็กชายณพิชญ์ เอกทัศน์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:30:49 น.
3 29951 เด็กชายธรายศ บริรักษ์พาณิชย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:39:33 น.
4 29957 เด็กชายภานุ ยุติธรรม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 09:28:49 น.
5 30501 เด็กชายภัครพงศ์ ศรีบุญมี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 07:55:05 น.
6 30504 เด็กชายวุฒิภัทร กลีบแย้ม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 07:55:22 น.
7 30560 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เขียวเขตร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:37:11 น.
8 30562 เด็กชายธนภัทร พิมพิลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:37:38 น.
9 30563 เด็กชายธรรย์ชนก คุณฟอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:43:36 น.
10 30571 เด็กชายรพีภัทร พันธ์ภู่ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:53 น.
11 30572 เด็กชายรพีภัทร มงคลพิศาลสุข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:36:50 น.
12 30599 เด็กชายกันตภณ ศรีพลอย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:54:19 น.
13 30601 เด็กชายทินภัทร มูลชมภู มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 09:42:21 น.
14 30602 เด็กชายธีร์ พิทักษ์ศฤงคาร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:55:27 น.
15 30603 เด็กชายธีรภัทร ขันเสนาะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:56:14 น.
16 30605 เด็กชายปฏิมากรณ์ ยาแพง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:53:52 น.
17 30609 เด็กชายภูมิ ชัยศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:51:31 น.
18 30611 เด็กชายอภินัทธ์ จันทร์เขียว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:57:04 น.
19 30612 เด็กชายอาทิวราห์ โลมะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 08:55:41 น.