ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 19865 เด็กชายวิริยะ พลซา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:43:34 น.
2 28230 นางสาวกนกพร แก้วไชยะ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:21:27 น.
3 28258 นางสาวอภิสรา คณะแพง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:23:53 น.
4 28487 นางสาวกนกวรรณ สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:20:31 น.
5 28489 นางสาวกลรัตน์ ถิ่นสพุง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 17/05/2561 21:16:39 น.
6 28490 นางสาวกัญจนพร ถิ่นสพุง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:17:50 น.
7 28495 นางสาวญาณีนุช คำลาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 21:24:44 น.
8 28496 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สุริย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 21:25:54 น.
9 28503 นางสาวพานทอง มาขัน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 17/05/2561 21:27:57 น.
10 28504 นางสาวพิชญาภา กองเงิน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:18:57 น.
11 28505 นางสาวพิมพ์ตะวัน เคนเหลื่อม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 21:19:35 น.
12 28524 นางสาวอรณิชา เสตตะบุตร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 17/05/2561 21:29:20 น.
13 29828 เด็กหญิงพนิดา คุณนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 08:58:03 น.
14 29834 เด็กหญิงรวงข้าว บุญยเลขา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 08:53:14 น.
15 29835 เด็กหญิงรุ่งนภา แต้เจริญกุลโชค มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 08:54:35 น.
16 29845 เด็กหญิงอรอนงค์ บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 08:59:56 น.
17 29846 เด็กหญิงอริยา อินมีฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 08:56:20 น.
18 29858 เด็กชายนราวิชญ์ ศรีหนารถ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:47:32 น.
19 29866 เด็กชายอัครวรรธ อู่วิเชียร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:42:27 น.
20 29903 เด็กชายนาวิน พลซา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:44:45 น.