ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27042 นางสาวธิดารัตน์ ไทยสา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 20/05/2561 16:28:37 น.
2 27146 นางสาวเฟื่องรดา ภักมี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 20/05/2561 16:30:31 น.
3 27158 นางสาวสุภาวดี ซำทองใหล มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 20/05/2561 16:31:38 น.
4 28902 เด็กหญิงนภัสสร ศรีเมืองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:52:57 น.
5 28905 เด็กหญิงปวีณ์นุช ผางสา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 09:12:45 น.
6 29159 เด็กหญิงรุจิรา สีปา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:50:39 น.
7 29204 เด็กหญิงดวงกมล ศรีทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:04:32 น.
8 29208 เด็กหญิงเนตรฤทัย อินทร์ปลัด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:05:39 น.
9 29292 เด็กหญิงจุฑามณี ศรีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:49:04 น.
10 29318 เด็กหญิงอมรรัตน์ คงคา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:51:22 น.
11 29351 เด็กหญิงปวีณา อบมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:45:43 น.
12 29359 เด็กหญิงวิชญาพร วิทูล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:50:38 น.
13 29902 เด็กชายนราธิป วิจารย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:52:30 น.
14 30236 เด็กหญิงกชกร จุตตะโน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 20/05/2561 13:09:30 น.
15 30324 เด็กหญิงพิมพ์นภา พวงไพวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 13:11:09 น.
16 30330 เด็กหญิงวรรณวิสา จุตะโน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 13:14:01 น.
17 30468 เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 13:42:24 น.
18 30469 เด็กหญิงชนิกานต์ พิมพ์เสน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 13:41:22 น.
19 30477 เด็กหญิงปวีณา บุญประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:14:53 น.
20 30483 เด็กหญิงวิภาวรรณ พุทโธทา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 13:17:33 น.