ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29823 เด็กหญิงธราธิป กองกลิ่น มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 22/05/2561 09:19:21 น.
2 29855 เด็กชายธาดาพงศ์ ชัยบัญฑิต มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 21/05/2561 08:51:59 น.
3 29869 เด็กหญิงกอบแก้ว สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 21/05/2561 08:48:35 น.
4 29877 เด็กหญิงธนพร สีบุญจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 21/05/2561 08:44:48 น.
5 29882 เด็กหญิงพัชรา ทองปั้น มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 21/05/2561 08:46:12 น.
6 29885 เด็กหญิงมุกธิดา เเก้ววงษา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 21/05/2561 08:47:10 น.
7 29891 เด็กหญิงศศิวิมล ใจเสน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 24/05/2561 08:29:47 น.
8 29942 เด็กหญิงอณัญญา รัตนภักดี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 22/05/2561 09:19:25 น.