ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27565 นางสาวสุรธิดา คำมิ่ง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 21:59:04 น.
2 27712 นางสาวสุชาดา พรมโสภา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 21:59:44 น.
3 27716 นางสาวอภิญญา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 18/05/2561 07:58:38 น.
4 27800 นางสาวปิยะนันท์ คำมูลศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 21:46:46 น.
5 27808 นางสาวรัตพร จุตตะโน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:49:49 น.
6 27811 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 21:46:08 น.
7 27813 นางสาววศาศิลป์ บัวบานบุตร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 21:49:07 น.
8 27819 นางสาวสุธิมนต์ แก้วจูมพล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:53:31 น.
9 27821 นางสาวสุพิชญา เข็มทอง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:54:17 น.
10 27822 นางสาวสุภาภรณ์ ไชยพิเดช มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:47:26 น.
11 28873 เด็กชายคุณานนต์ พิลาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:48:38 น.
12 28900 เด็กหญิงธัญมาศ สักกุนัน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:49:44 น.
13 28907 เด็กหญิง พรวิสาข์ อาจปาสา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:51:29 น.
14 28912 เด็กหญิงมุทิตา สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:58:24 น.
15 28913 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ผลสง่า มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:54:31 น.
16 28914 เด็กหญิงวรรณนิษา ศรีอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:48:58 น.
17 28918 เด็กหญิงศิริกุล จันทิมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:48:35 น.
18 30023 นางสาวจิรัญญา วรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 21:48:15 น.
19 30030 นางสาววันเพ็ญ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 21:45:19 น.
20 30038 นางสาวจิราพัฒน์ ดวงล้อมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:52:52 น.