ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27263 นายธีรพัฒน์ บาดาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 20:37:50 น.
2 27269 นางสาวกมลพรรณ พรหมสุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 20:42:20 น.
3 27300 นางสาวสุกัญญา บับภาเอก มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 20:39:53 น.
4 27306 นางสาวอริสา แดงขำ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 20:43:04 น.
5 27742 นางสาวณัฐรัตน์ วรรณภา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:10:28 น.
6 27748 นางสาวปนัดดา ธรรมกุล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:13:39 น.
7 27757 นางสาวภาฤดี วงษา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:17:04 น.
8 27761 นางสาวมาริษา สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 17/05/2561 22:12:48 น.
9 29027 เด็กชายจตุพล ทองสุทธิ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:46:03 น.
10 29057 เด็กหญิงณัชชา พันยา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:47:05 น.
11 29062 เด็กหญิงบัณฑิตา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:45:59 น.
12 29066 เด็กหญิงสิรินญา ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:48:11 น.
13 29104 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จันทะโชติ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:49:42 น.
14 29105 เด็กหญิงเจนจิรา บุญพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:47:47 น.
15 29106 เด็กหญิงชมพูนิช อร่ามเรือง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:49:58 น.
16 29112 เด็กหญิงบุผชาติ สุขวิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 08:47:35 น.
17 29265 เด็กหญิงศิริวรรณ สร้อยตา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:44:40 น.
18 30188 เด็กชายปรเมศร์ โจะโหวะสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:28:29 น.
19 30189 เด็กชายพีรพัฒน์ ผิวศิริ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:25:57 น.
20 30502 เด็กชายภัทรวิชญ์ ศรีมงคล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 10:09:38 น.