ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28895 เด็กหญิงเขมจิรา เลิศวนางกรู มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:01:31 น.
2 28896 เด็กหญิงฐิตามร กงภูธร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:03:46 น.
3 28898 เด็กหญิงณัชชา มะราชลี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:01:18 น.
4 28908 เด็กหญิงพลอยชมพู ศิริภาพ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:02:38 น.
5 28919 เด็กหญิงสุณัฐชา มีโสภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:00:25 น.
6 28921 เด็กหญิงอนัญญา อุทตรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:59:05 น.
7 29194 เด็กหญิงกรรณิกาธ์ สะดาแนน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:33:27 น.
8 29199 เด็กหญิงชมพิชาญ์ ลอยทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 21/05/2561 19:50:07 น.
9 29201 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:33:29 น.
10 29360 เด็กหญิงสุชัญญา สิงคำกุน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:34:16 น.