ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29335 เด็กหญิงกรองขวัญ มูลกิตติ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:40:54 น.
2 29522 เด็กหญิงชลธิชา สอนฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 19/05/2561 21:01:47 น.
3 29525 เด็กหญิงปิยมน ปฏิสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 19/05/2561 20:43:08 น.
4 29528 เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ้าสาลี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 19/05/2561 20:52:08 น.
5 29533 เด็กหญิงพรกนก ศรีหะ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 19/05/2561 20:58:26 น.
6 29567 เด็กชายอาทิตย์ กลางเสนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 16:21:08 น.
7 29569 เด็กหญิงเกศสุดา ยางนอก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:49:02 น.
8 29572 เด็กหญิงชานิภา สุวรรณกลาง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:50:42 น.
9 29575 เด็กหญิงนพวรรณ ศรีบัวหลวง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:51:52 น.
10 29576 เด็กหญิงนฤมล ศรีกุลวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:52:41 น.
11 29578 เด็กหญิงบุญยวีร์ พลชา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:53:30 น.
12 29579 เด็กหญิงปนัดดา สีนาทุม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:53:12 น.
13 29581 เด็กหญิงปลิตา ท้าวนิล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:50:43 น.
14 29584 เด็กหญิงพัชริดา สุธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 21/05/2561 08:02:08 น.
15 29589 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินทร์เจริญ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 15:49:31 น.
16 29596 เด็กหญิงสิรินยา งามไธสง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 16:40:08 น.
17 29597 เด็กหญิงสุภัชชา ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง2 18/05/2561 16:24:28 น.
18 29677 เด็กหญิงณัฐริดา ศาลางาม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:41:38 น.
19 29681 เด็กหญิงปวีณา ขุขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 15:41:00 น.
20 30619 เด็กหญิงธัญรัตน์ คำหล้า มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 21/05/2561 12:15:12 น.