ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26946 นางสาวปวริศา บุตรสาทร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:21:13 น.
2 26951 นางสาวรชนิศ คำอ่อน มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:20:23 น.
3 27180 นางสาวธันย์ชนก แสงโสดา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:20:48 น.
4 27239 นางสาวนัฐชนันท์ นิสัยกล้า มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:18:51 น.
5 29469 นางสาวสุทธิดา คณะแพง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:22:16 น.
6 29753 เด็กชายฉัตรญา สอนแสง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:47:25 น.
7 29829 เด็กหญิงพัชราภา ธรรมวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:55:42 น.
8 29862 เด็กชายภานุวัฒน์ ววรณประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 18:16:53 น.
9 29904 เด็กชายภรัณยู งามศรีธนภาค มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:41:16 น.
10 29919 เด็กหญิงญาสุมินตร์ นามวงษา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:42:14 น.
11 29922 เด็กหญิงณัฐฑริกา เหล่าอัน มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:47:59 น.
12 29926 เด็กหญิงนัฏฐิวรรณ์ บุพิ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 11:26:08 น.
13 29931 เด็กหญิงปวีณา ประสานพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:41:19 น.
14 29932 เด็กหญิงพชรพร แก้วใส มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:39:45 น.
15 29943 เด็กหญิงอนุรดี กิริชี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:39:37 น.
16 29968 เด็กหญิงคุณัญญา หินศิลา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:37:14 น.
17 29972 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แก้วทา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 23/05/2561 08:34:51 น.
18 29984 เด็กหญิงเบญจมาศ โรมไธสง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:35:58 น.
19 30628 เด็กหญิงมลณภา ทิพแสง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 12:09:36 น.