ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27094 นางสาวรัตติยา กุลนุบาล มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:32:01 น.
2 27104 นางสาวสุปรีดา มูลกองศรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:37:13 น.
3 27126 นางสาวกนกวรรณ วงษ์ศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:34:31 น.
4 27127 นางสาวกรรณิการ์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 21/05/2561 16:04:43 น.
5 27138 นางสาวนภัสสร เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:35:16 น.
6 27147 นางสาวภานุชนาถ ราตบุตร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 21/05/2561 16:02:34 น.
7 27220 นายสหัสวรรษ ชัยสงคราม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:33:40 น.
8 27245 นางสาวพิชญานิน ศรีคำ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 21/05/2561 08:19:56 น.
9 27249 นางสาวศศิธร แก้วประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 21/05/2561 08:21:28 น.
10 28989 เด็กหญิงกรวรรณ ผุยมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 09:23:05 น.
11 28990 เด็กหญิงเกศสุดา เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 09:23:07 น.
12 28992 เด็กหญิงจรรยพร หอมหวล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 09:21:06 น.
13 28993 เด็กหญิงจรรยา ชิดบุญศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 09:22:00 น.
14 29012 เด็กหญิงศศิรดา แพเนียม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 09:24:43 น.
15 29016 เด็กหญิงสุวนันท์ ทองปั้น มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 18/05/2561 09:24:05 น.
16 29413 นายศุภกิตติ์ ภาไสย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 21/05/2561 16:05:25 น.
17 29416 นางสาวพัชรมัย ธีรวัจน์ศรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:39:15 น.
18 29420 นางสาวสุธาศินี ทำจำปา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 08:35:50 น.
19 30166 เด็กหญิงประภัสสรา ภิญโญวัย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 13:45:36 น.
20 30172 เด็กหญิงศิวพร ทดแทน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 22/05/2561 13:37:19 น.