ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26855 นางสาววิรุฬห์รัตน์ ทองคำ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:20:51 น.
2 27106 นางสาวอารยา ธรเสนา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:56:52 น.
3 27136 นางสาวธิดารักษ์ พูนสมบัติกูล มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:23:45 น.
4 27226 นางสาวกสมาพร หาระบุตร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:58:32 น.
5 27246 นางสาวภรณ์ทิพย์ สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 20:57:15 น.
6 27308 นางสาวอารีญา บุญโสดา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:26:20 น.
7 28436 นายวุฒิชัย เนตรวงค์อินทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 17/05/2561 21:55:46 น.
8 28483 นายศุภชัย คำมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 17/05/2561 23:28:48 น.
9 28597 นางสาวกนกรัตน์ พิมทอง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 21:58:39 น.
10 28622 นางสาววรัญญา วงศ์คำโสม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 21:57:29 น.
11 29444 นางสาวฐิติมา กันยาประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:58:33 น.
12 29446 นางสาววันวิสา ต้นพนม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง5 17/05/2561 21:59:48 น.
13 29457 นางสาวณัฐชารินทร์ ศรีใส มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:20:36 น.
14 29459 นางสาวเมวดี พอกกา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:21:51 น.
15 29466 นางสาวพรนิภา แท่นศิลา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:22:43 น.
16 29497 นายหัสนัย ธรรมวงค์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:22:28 น.
17 30641 นายพีระพงษ์ อ่อนเพ็ชรคง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 22:45:05 น.
18 30646 นางสาวนันทิชา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 18/05/2561 08:27:32 น.
19 30648 นางสาวบุษบา เสี้ยวภูเขียว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 21:42:37 น.
20 30667 นางสาวดลลชา สมแสง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:55:51 น.