ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27141 นางสาวปภัสดาพร กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 17/05/2561 22:39:06 น.
2 27145 นางสาวพลอยดาว เกตุขาว มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 17/05/2561 22:40:29 น.
3 27578 นายทิวากร แก้วกันหา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 21:30:25 น.
4 27692 นางสาวกุลธิดา แก่นทด มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:22:16 น.
5 27717 นางสาวอรอนงค์ ภูแดง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:23:54 น.
6 27720 นางสาวอารียา น้อยดี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:24:31 น.
7 27749 นางสาวปนัดดา สุขบัว มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:13:26 น.
8 27781 นายวีระยุทธ พลซา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 21:25:48 น.
9 27782 นายวุฒิภัทร เทียมราช มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 21:51:40 น.
10 27785 นายอนุวัต ป้องขัน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 21:28:16 น.
11 27795 นางสาวธัญสิริ วงพิมศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:08:51 น.
12 27796 นางสาวธิญาดา ขันทะม่วง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:09:36 น.
13 27878 นางสาวอิสริยา สารมะโน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:25:15 น.
14 27887 นายธันวา รอดภัย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 21:31:58 น.
15 27895 นางสาวกัญญารัตน์ กำปั่นทอง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:25:52 น.
16 27979 นางสาวสุภัทตรา คำแสนกุล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:19:42 น.
17 29465 นางสาวจามจุรี นามกันยา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 21/05/2561 13:13:50 น.
18 30095 นางสาวกัญญารินทร์ เทาหลา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:06:29 น.