ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29082 เด็กชายธนกร สว่างสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:29:40 น.
2 29322 เด็กชายเดชบดินทร์ บาดาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:31:48 น.
3 29323 เด็กชายธนดล นาคบุตรศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:29:40 น.
4 29963 เด็กหญิงกรรณิการ์ โข้บุรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:52:59 น.
5 29965 เด็กหญิงกิตติยานันท์ นิ่มกลาง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:54:20 น.
6 29970 เด็กหญิงจิรัชญา คำมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:54:07 น.
7 29982 เด็กหญิงนิศานาถ นัคเรศ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 22/05/2561 07:51:32 น.
8 29994 เด็กหญิงศิริโสภา แก้วภักดี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 22/05/2561 07:47:17 น.
9 30444 เด็กหญิงนันธิยา สุพรรณพุทธา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 14:58:55 น.
10 30450 เด็กหญิงพรรณภศา เนาว์สน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 14:44:26 น.
11 30513 เด็กหญิงจิรัชญา ทุมพุฒิ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 22:19:40 น.
12 30577 เด็กหญิงชลธิชา ลาสนธิ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 19/05/2561 11:18:42 น.
13 30587 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยปุริ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 19/05/2561 11:46:05 น.
14 30616 เด็กหญิงชนันภรณ์ ลอยทอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 09:40:36 น.
15 30618 เด็กหญิงธนัชพร บุญมาตุ้ม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 18:13:38 น.
16 30624 เด็กหญิงปัญญาพร โคตรหนองปิง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 18:57:51 น.
17 30631 เด็กหญิงรัชติกาล จิตตะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 09:42:17 น.
18 30633 เด็กหญิงวรรนิสา นาเลิง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 09:41:51 น.
19 30636 เด็กหญิงสุภารัตน์ เเก้วลือ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 09:42:13 น.
20 30638 เด็กหญิงอัมภาภรณ์ การินทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 18/05/2561 09:44:20 น.