ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27723 นายกฤษณพงศ์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 23/05/2561 10:33:23 น.
2 28211 นายญัตติภูมิ พรมมี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:32:57 น.
3 28218 นายพงศพัศ ชาญประไพร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 21/05/2561 19:26:57 น.
4 28538 นายเสกสรรค์ ศรีลำพัง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 24/05/2561 11:06:56 น.
5 29619 เด็กหญิงกฤติมา วงศ์คำโสม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 11:57:10 น.
6 29621 เด็กหญิงกิตติยาพร นิ่มกลาง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 18/05/2561 17:38:15 น.
7 29624 เด็กหญิงฐิดาพร จันทิหล้า มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 11:59:26 น.
8 29634 เด็กหญิงพรรณภรณ์ มะทากอง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 11:55:54 น.
9 29637 เด็กหญิงพีรดา สมัยคำ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง3 24/05/2561 11:58:23 น.
10 29723 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 23/05/2561 20:01:10 น.
11 29730 เด็กหญิงปัณณพร วันณา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 23/05/2561 20:04:12 น.
12 29734 เด็กหญิงพิชชาพร หมื่นคำ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 23/05/2561 20:12:31 น.
13 29735 เด็กหญิงภัทราพรรณ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 23/05/2561 20:14:02 น.
14 29737 เด็กหญิงวิชุดา ศิโร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 23/05/2561 20:05:57 น.
15 29742 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปัญญาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 23/05/2561 20:09:06 น.
16 29755 เด็กชายชัยชนะ ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:09:43 น.
17 29784 เด็กหญิงนาตยา เหลาคำโคก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:06:19 น.
18 29786 เด็กหญิงปนัดดา คะสุดใจ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:14:19 น.
19 29796 เด็กหญิงหทัยทิพย์ ลีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:05:53 น.
20 29938 เด็กหญิงสุทธิดา มหาพรม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:08:11 น.