ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29515 เด็กชายวันชนะ สาลีแสง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 21/05/2561 15:57:44 น.
2 29671 เด็กหญิงขวัญสุดา ขำชาลี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 21/05/2561 15:38:34 น.
3 29698 เด็กชายกัมปนาท สวงโท มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 19:46:10 น.
4 29699 เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 07:48:55 น.
5 29700 เด็กชายฐิดิชัย พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 07:58:46 น.
6 29701 เด็กชายณิชชานน นนทืศิริ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 19:42:49 น.
7 29702 เด็กชายตรีพล คำคุณนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 07:55:54 น.
8 29703 เด็กชายตุลา อินทุลักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 08:03:40 น.
9 29705 เด็กชายทิวากร เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 08:14:25 น.
10 29706 เด็กชายนชานนท์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 07:54:18 น.
11 29707 เด็กชายนิติกรณ์ ชิตบุญศรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 07:57:45 น.
12 29710 เด็กชายภคพล โซ่มาลา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 20/05/2561 18:43:27 น.
13 29711 เด็กชายภาคภูมิ พรมทา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 07:47:42 น.
14 29712 เด็กชายภูริภัทร ศรีจันทะ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 08:15:59 น.
15 29713 เด็กชายวงศกร นะธิศรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 08:00:05 น.
16 29714 เด็กชายศักดิ์ชัย คามะดา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 08:00:59 น.
17 29717 เด็กชายสุธิภัทร ศรีทุมสุข มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 21/05/2561 07:51:17 น.
18 29924 เด็กหญิงทินมณี แสนกุล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:47:35 น.
19 29930 เด็กหญิงปริษา น้อยตรีมูล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:28:18 น.
20 30150 เด็กชายภัทรพล วงพิลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 23/05/2561 07:51:43 น.