ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27273 นางสาวชญานิศ ปัตตายะโส มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:54:16 น.
2 27279 นางสาวทิษฏยา ลุนภา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 22:02:45 น.
3 27288 นางสาวเฟื่องลดา แอ่งเสือ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 22:06:28 น.
4 27291 นางสาววชิรญาณ์ แสนบุ่งค้อ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:58:54 น.
5 27298 นางสาวศุภรัตน์ ชินรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:48:56 น.
6 27299 นางสาวศุภลักษณ์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 22:00:30 น.
7 28289 นางสาวกิตติญา กลิ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 09:16:06 น.
8 28521 นางสาวหทัยชนก ทองเติม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 09:14:50 น.
9 29390 นางสาวธิชากร คำมา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง1 17/05/2561 21:50:49 น.
10 30402 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดีทองคำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง7 22/05/2561 19:14:53 น.
11 30435 เด็กหญิงจันทกานต์ ทรัพย์ถนอม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 19:53:48 น.
12 30436 เด็กหญิงจินตภา สมัยคำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 19:51:50 น.
13 30440 เด็กหญิงดวงกมล โสกัณทัต มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 19:53:09 น.
14 30656 นางสาวผกามาศ ผลพิมาย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 21:49:13 น.
15 30657 นางสาวภาวิณี นาหัวนิน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 22:40:05 น.
16 30666 นางสาวกานต์พิชชา ดีแป้น มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 23/05/2561 21:57:40 น.
17 30671 นางสาววารุณี นนทเสน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 08:53:03 น.
18 30691 นางสาววิจิตรา สารศรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 19/05/2561 12:45:51 น.
19 30696 นางสาวอาทิตชยา เสนาะสาร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 22/05/2561 20:41:45 น.
20 30706 นางสาวอาริสา คำแหงพล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 21/05/2561 08:41:23 น.