ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28330 นายประกาศิต ศักดาพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 09:12:17 น.
2 28348 นายอุดมเอก กล้ารอด มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 09:12:07 น.
3 28424 นายชลสิทธิ์ อ่อนด้วง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 09:13:34 น.
4 28476 นายชลสิทธิ์ กองกลิ่น มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:32:49 น.
5 28644 นางสาวกมลลักษณ์ วงสง่า มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 20:55:57 น.
6 28666 นางสาวพิมพ์อัปสร พวงพิลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 21:01:37 น.
7 29025 เด็กชายกิตติภพ ดอนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:46:49 น.
8 29033 เด็กชายธนชัย จันทนะ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:59:10 น.
9 29041 เด็กชายภูริพัฒน์ แคนน้ำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:54:18 น.
10 29042 เด็กชายภูริภัทร คำไล้ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:48:41 น.
11 29045 เด็กชายศราวุฒิ บุตรวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:49:30 น.
12 29046 เด็กชายศักดิธัช ไชยสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:50:09 น.
13 29047 เด็กชายสหรัฐ วงศ์โสภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:42:38 น.
14 29052 เด็กชายเอกสิทธิ์ จันทนาม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:52:41 น.
15 29226 เด็กชายจิตริน กงภูธร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:51:38 น.
16 29238 เด็กชายศรัณยภัทร ธรรมมิยะ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 18/05/2561 08:39:37 น.
17 30610 เด็กชายภูริ สุขปื้อ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 21/05/2561 23:17:47 น.
18 30639 นายเจษฎาภรณ์ เกทะโล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 21/05/2561 08:31:34 น.
19 30640 นายธนกรณ์ มาหา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 21/05/2561 08:28:21 น.
20 30642 นายภัทรพงษ์ สังข์แคลนพรม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 19/05/2561 06:11:20 น.