ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26924 นายวิเชษฐ ปาตอง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง2 22/05/2561 18:01:17 น.
2 26981 นายวีระพงษ์ เพียปลัด มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 17/05/2561 21:43:18 น.
3 26992 นางสาวนิสา สีแก้ว มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 17/05/2561 22:13:18 น.
4 27524 นายกิตติศักดิ์ เฟื่องวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 21:44:24 น.
5 27550 นางสาวกนกวรรณ แก้วระหัน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:03:17 น.
6 27607 นางสาวนภัสธา จันทคาส มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 21:46:01 น.
7 27630 นายไตรทศ พรมมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 21:46:37 น.
8 27634 นายพัสกร หนองทุ่ม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 21:47:34 น.
9 27640 นายวิจารย์ ขุขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 21:50:40 น.
10 27647 นางสาวกัญญารัตน์ วรรณชัย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 21:45:10 น.
11 27840 นายศราวุธ กลิ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 17/05/2561 21:40:27 น.
12 29412 นายศรวิษฐ์ รู้ขาย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 17/05/2561 20:37:03 น.
13 29470 นายกิตติพงษ์ ทุมซะ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 17/05/2561 22:04:46 น.
14 30084 นางสาวแพรวพลอยฟ้า พลซา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:04:09 น.
15 30112 นางสาวพรนิภา พ้องเสียง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:00:58 น.
16 30115 นางสาววรนุช บัวศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:05:54 น.
17 30118 นางสาวสกาวใจ แสนขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:02:08 น.
18 30194 เด็กชายศฎาวุฒิ ประจวบสุข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 24/05/2561 11:40:10 น.
19 30643 นายสุขสวัสดิ์ สีสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 22:22:28 น.
20 30672 นางสาวสวรินทร์ นครขวาง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 22/05/2561 21:26:49 น.