ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27561 นางสาวรัชฎาภรณ์ สุทธิสอน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:07:22 น.
2 27695 นางสาวจีรนันท์ พาพลงาม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:09:47 น.
3 27774 นางสาวอารียา พึ่งสุข มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:04:53 น.
4 27864 นางสาวเพชรรัตน์ ษรจันทร์ศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:08:52 น.
5 28409 นางสาววณิศรา แสนพิลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 08:37:56 น.
6 28464 นางสาวศิริประภา พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 22:23:08 น.
7 28510 นางสาววชิรญาณ พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 17/05/2561 21:01:25 น.
8 28615 นางสาวปานเงิน พุทธหล้า มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 20:52:31 น.
9 28645 นางสาวกฤตพร สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 20:32:46 น.
10 28646 นางสาวกวินสรากานต์ นันทะผ่อง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 20:15:49 น.
11 28649 นางสาวจันทร์ทิพย์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 20:07:53 น.
12 28650 นางสาวชลลดา คำมงคุณ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 17/05/2561 20:05:31 น.
13 28652 นางสาวฐิตาภา โพธิ์คำ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 20:30:15 น.
14 28655 นางสาวดวงนภา พิมเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:12:04 น.
15 28662 นางสาวนุชนันท์ เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 17/05/2561 20:11:01 น.
16 28674 นางสาววาสินี สุพรรณพุทธา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:09:27 น.
17 28676 นางสาววิมลสิริ เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 17/05/2561 20:17:58 น.
18 30111 นางสาวพรนภา บุญหนัก มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:18:59 น.
19 30113 นางสาวพิมพ์ทอง ต้นภักดี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 24/05/2561 14:46:31 น.
20 30116 นางสาววารุณี แก้วลึก มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:12:41 น.