ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28259 นางสาวอริศรา ม่วงภูเขียว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 10:38:04 น.
2 28443 นางสาวคชาภรณ์ พละศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 10:36:04 น.
3 28457 นางสาวพรชนก โยธาภักดี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 10:38:39 น.
4 28934 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ วิเศษยา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:24:06 น.
5 28935 เด็กชายพสธร ปองไป มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:41:13 น.
6 29174 เด็กชายธนพนธ์ วิเศษยา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:32:00 น.
7 29506 เด็กชายธนวัต วาโยบุตร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 21/05/2561 16:41:29 น.
8 29511 เด็กชายบุณยฤทธิ์ ชัยวงค์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 21/05/2561 16:49:49 น.
9 29803 เด็กชายนนทนัฐปรีชา สังสีลาด มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 17:48:16 น.
10 29898 เด็กชายชลทิศ สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 21/05/2561 08:20:37 น.
11 29961 เด็กชายศุภกิจ สุนทราวิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 21/05/2561 09:25:47 น.
12 30223 เด็กชายธีร์ธวัช นามบุญมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:24:28 น.
13 30232 เด็กชายศิวกรณ์ แสนโคตร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:24:44 น.
14 30240 เด็กหญิงจิราภา บุญเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:32:23 น.
15 30250 เด็กหญิงลักษิณา เวฬุวนารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:22:11 น.
16 30338 เด็กชายกฤษดา ศรีทุมสุข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:48:16 น.
17 30353 เด็กชายสุเรนทร สารพิมพา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 19/05/2561 17:32:01 น.
18 30356 เด็กชายอภิสิทธิ์ แก้วม่วง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 19/05/2561 17:34:48 น.
19 30428 เด็กชายรัฐภูมิ แถวบุญตา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 21/05/2561 16:33:05 น.
20 30686 นางสาวจารุวรรณ เลพล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 10:32:25 น.