ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26917 นายเนติ ตลับนาค มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 21:58:05 น.
2 27732 นายภาณุวัฒน์ ภูมิ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 21:59:24 น.
3 27828 นายจักรพันธ์ ศิริทองสุข มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 21:54:18 น.
4 29083 เด็กชายธนดล ศรีมูลทา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 17/05/2561 23:01:48 น.
5 29084 เด็กชายธนภัทร ธนราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 07:13:23 น.
6 29085 เด็กชายธนวัฒน์ ทองปั้น มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 06:55:46 น.
7 29086 เด็กชายธีระพงษ์ บุญเชิด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 17/05/2561 22:55:36 น.
8 29094 เด็กชายวรเชษฐ์ โพธิ์เตี้ย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 06:51:42 น.
9 29095 เด็กชายวรรณกร จุตตะโน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 06:40:17 น.
10 29126 เด็กชายจิรายุ สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:50:18 น.
11 29273 เด็กชายไกรสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:48:40 น.
12 29907 เด็กชายวรโชติ คณะแพง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:39:52 น.
13 29950 เด็กชายทศพร สาริภา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:45:37 น.
14 29955 เด็กชายพลวัฒน์ จำปาสี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:54:10 น.
15 29956 เด็กชายพลวิชญ์ วรรณปะเก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:41:07 น.
16 29959 เด็กชายภูวดล หยุยไธสง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:38:16 น.
17 29960 เด็กชายรฐนนท์ มังคะโล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 08:54:19 น.
18 30102 นายฑนพล เนาว์สน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:26:30 น.
19 30103 นายณัฐพล สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:20:56 น.
20 30104 นายแทนไทย วัฒนไทยสงค์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง9 17/05/2561 22:18:30 น.