ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28227 นายสุเมธ บุญหลาย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 18/05/2561 09:15:45 น.
2 28927 เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งคล้อย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:26:37 น.
3 29329 เด็กชายวศิน ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:54:55 น.
4 29503 เด็กชายณัฐปคัลภ์ นามกันยา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 23/05/2561 06:31:58 น.
5 29648 เด็กชายกฤษฎา เจือจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 09:21:43 น.
6 29664 เด็กชายรัชชานนท์ อุปรีที มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 09:30:48 น.
7 29867 เด็กชายอิทธิเดช ศรีมุลทา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 09:46:42 น.
8 29910 เด็กชายสิทธินนท์ เกิดมงคล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 09:07:23 น.
9 30177 เด็กชายกฤตยชญ์ ศักดาพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 22/05/2561 10:11:08 น.
10 30182 เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:20:09 น.
11 30186 เด็กชายธีระวุฒิ นรสาร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:40:17 น.
12 30187 เด็กชายนวชาต ทองแสน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:32:30 น.
13 30190 เด็กชายภานุพล โสระมรรค มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 18/05/2561 09:40:46 น.
14 30229 เด็กชายรพีภัทร ปิยไพร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 23/05/2561 14:27:03 น.
15 30341 เด็กชายจีรายุทธ สุขสมจิตร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 10:09:58 น.
16 30345 เด็กชายนวพันธ์ ถิ่นสะพุง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 10:07:30 น.
17 30568 เด็กชายภัทรพงษ์ อินเจริญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:40:46 น.
18 30569 เด็กชายภีณภัทร์ โสมณี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:28:20 น.
19 30570 เด็กชายภูมิจิตร สมอบ้าน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:29:39 น.
20 30669 นางสาวปิยสร วงษา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 09:04:42 น.