ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28950 เด็กหญิงนลินรัตน์ บุตรนัย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:59:38 น.
2 28959 เด็กหญิงพัชรินทร์ ขอนยาง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:03:03 น.
3 28969 เด็กหญิงอมรลักคณา วิจิตรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:02:24 น.
4 28970 เด็กหญิงอรณิช สิทธิวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:01:23 น.
5 29117 เด็กหญิงลลิตา จำรูญ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:50:08 น.
6 29127 เด็กชายณัฐดนัย ขายม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:50:07 น.
7 29151 เด็กหญิงปวีณ์นุช ลามคำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:31:08 น.
8 29161 เด็กหญิงศรัญญา บุญพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:51:34 น.
9 29163 เด็กหญิงสุภาวดี ลุนภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:53:17 น.
10 29165 เด็กหญิงโสภิตนภา หงษ์คำเมือง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:52:26 น.
11 29166 เด็กหญิงหัถมาศ ไฝคำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:27:32 น.
12 29214 เด็กหญิงภาณุมาส ทุมพุฒ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:38:57 น.
13 29303 เด็กหญิงปัญญารัตน์ กันพนม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:42:45 น.
14 29305 เด็กหญิงพรนภัส สายจันมี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:44:53 น.
15 29311 เด็กหญิงวันฤดี บุญพูนเลิศ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:54:47 น.
16 29346 เด็กหญิงตรีญาณธร แถลงกัณฑ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 11:10:27 น.
17 29369 เด็กหญิงอัจจิมา รังศรี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 11:11:49 น.
18 29371 เด็กหญิงไอลดา ถิ่นคำบง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 11:12:56 น.
19 30178 เด็กชายชัยชนะ ปะตังถาโต มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง2 23/05/2561 12:04:23 น.