ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28305 นางสาวยุวลักษณ์ ปิดจะดี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:47:00 น.
2 28403 นางสาวเบจวรรณ สรวลเส มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:45:34 น.
3 28509 นางสาวรัตนาภรณ์ ซำทองไหล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:44:59 น.
4 28562 นางสาวพรรณษา ไฮงาม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:44:32 น.
5 30228 เด็กชายพิชิตชัย ปะตังถาโต มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 23/05/2561 11:46:52 น.
6 30231 เด็กชายวรพงษ์ ตาลจินดา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 23/05/2561 11:52:34 น.
7 30267 เด็กชายพลวัชต์ กลิ่นจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 11:53:34 น.
8 30269 เด็กชายศักดิธัช มาอ้วน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:38:30 น.
9 30271 เด็กชายศุภโชค จำปาศิริ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:36:21 น.
10 30272 เด็กชายแสนชัย แสงเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:37:59 น.
11 30274 เด็กชายอนันดา ชมภูพล มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:37:03 น.
12 30275 เด็กชายอภิเดช น้อยดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:37:36 น.
13 30277 เด็กชายอานนท์ สุวรรณแสง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:39:11 น.
14 30312 เด็กชายสายธาร ภานุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 10:14:48 น.
15 30343 เด็กชายฉัตรชัย น้อยดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 23/05/2561 11:53:28 น.
16 30708 นางสาวรัชนีกร สีดา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 16:13:00 น.
17 30709 นางสาวรัตยาภา บุญโคกล่าม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:49:14 น.
18 30711 นางสาวสิริยากร เพียรบรรจง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:47:48 น.
19 30712 นางสาวเอมมิกา กันยาประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 22/05/2561 08:48:35 น.
20 30716 นายพุฒิพงศ์ วงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 22/05/2561 11:55:54 น.