ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 30303 เด็กชายพันธกานต์ มูลตรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 17:59:02 น.
2 30310 เด็กชายระพีภัทร ช่วยหาญ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 22/05/2561 09:14:16 น.
3 30317 เด็กหญิงนริศา ศรีภัทรวิทย์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 17:27:07 น.
4 30327 เด็กหญิงภัทราพร ทวยทา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 18:48:29 น.
5 30329 เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 20/05/2561 17:33:59 น.
6 30337 เด็กชายกมลภพ อุทธตรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:45:39 น.
7 30349 เด็กชายวรโชติ กันพนม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:46:26 น.
8 30350 เด็กชายวรรณเศรษฐ์ บุตรสาทร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:39:23 น.
9 30366 เด็กหญิงภัสราภรณ์ อดทน มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:48:36 น.
10 30370 เด็กหญิงวรารัตน์ พิมใจ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:43:55 น.
11 30376 เด็กหญิงอารียา เหลืองทอง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:47:02 น.
12 30458 เด็กชายชินวัตร รักแก้ว มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:25:12 น.
13 30472 เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงษา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 09:35:55 น.
14 30476 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สอนเวียง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 17:47:56 น.
15 30480 เด็กหญิงมนัสนันท์ มงคลนำ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 20/05/2561 17:38:59 น.
16 30559 เด็กชายกันตภณ เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 31/05/2561 11:47:14 น.
17 30564 เด็กชายธิติวุฒิ คำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:33:45 น.
18 30565 เด็กชายธีรดลย์ มาศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 07:10:53 น.
19 30566 เด็กชายนัฏชานนท์ หล้าเพชร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง12 18/05/2561 09:40:18 น.
20 30600 เด็กชายดุลยดล ดวงดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 22/05/2561 09:19:09 น.