ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26884 นางสาวกมลทิพย์ ตันเจริญ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 22/05/2561 15:24:27 น.
2 26904 นางสาวสุเมธินี สิงห์ทองลา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 22/05/2561 15:23:35 น.
3 27000 นางสาววันวิสา ไชยฮัง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 22/05/2561 15:26:10 น.
4 27007 นางสาวอทิตยา สอนเสนา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 22/05/2561 21:24:10 น.
5 27492 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 21/05/2561 16:30:41 น.
6 27760 นางสาวมนัชญา กลางราช มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 08:36:34 น.
7 28302 นางสาวผกามาส ระวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 23/05/2561 23:44:43 น.
8 28367 นางสาวศุภลักษณ์ กุมพล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 20:48:33 น.
9 28402 นางสาวนันทนา เหมือนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 23/05/2561 23:42:00 น.
10 28417 นางสาวสุนัชชา ทำจำปา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 23/05/2561 23:42:45 น.
11 28461 นางสาววรัญญา ภู่สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 20:40:40 น.
12 28498 นางสาวนภัสสร อาจปาสา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 23/05/2561 23:43:42 น.
13 28514 นางสาวศรัญญา ภูสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 18/05/2561 20:37:25 น.
14 28525 นางสาวอัญชลีพร แก้วไพฑูรย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 20:44:40 น.
15 28608 นางสาวธัญชนก พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 08:32:15 น.
16 29481 นางสาวสุดารัตน์ ประสารศรี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 22/05/2561 15:22:38 น.
17 29488 นายภานุวัฒน์ ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 22/05/2561 21:22:23 น.
18 30029 นางสาววรรณภา สมหวาน มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง2 18/05/2561 08:38:36 น.
19 30644 นางสาวกรรณิกา สายสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง1 18/05/2561 08:05:03 น.
20 30670 นางสาววรรณธิดา สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 08:33:35 น.