ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27167 นายวิริยนันต์ ผุยขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 22:01:43 น.
2 27636 นายภัฎธิญะ ปีนา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 09:02:12 น.
3 27783 นายอดิศักดิ์ สุวรรณคำ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 09:03:59 น.
4 27836 นายมงคล คงภิวัฒนา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:57:10 น.
5 27984 นายบดินทร์ วงษ์จรัสเพชร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 09:03:02 น.
6 28188 นายณัฎฐากร พิพิธกุล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 11:59:15 น.
7 28243 นางสาวปาริฉัตร มาแสง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 19:45:23 น.
8 28355 นางสาวชนิภรณ์ กันนะลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:06:33 น.
9 28374 นายทรนง มูลตรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 11:59:08 น.
10 28390 นายวรวิทย์ พรมอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 24/05/2561 12:04:23 น.
11 28410 นางสาววริศรา ออมสิน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:05:52 น.
12 28421 นางสาวอาทิตยา ศรีสร้อย มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 24/05/2561 12:06:44 น.
13 28422 นายจารุภูมิ วชิรธรรมกุล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 24/05/2561 12:04:16 น.
14 28437 นายสุรพร อ่อนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 11:59:31 น.
15 28452 นางสาวธิดาพร ธรรมกุล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 24/05/2561 12:06:42 น.
16 28485 นายหัสดิณทร์ เผยศิริ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 11:59:18 น.
17 28529 นายธนฉัตร ศศิสุวรรณพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 19/05/2561 21:00:20 น.
18 28579 นายกฤษณพงศ์ พรหมบุตร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 11:59:12 น.
19 28586 นายธวัชชัย วิจิตรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 12:16:09 น.
20 28596 นายอัมรินทร์ พิมคีรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 11:59:37 น.
21 28613 นางสาวบุษบา แดนประเทือง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 24/05/2561 12:18:38 น.
22 28616 นางสาวปิยะวรรณ์ แก้วบุดดา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 21/05/2561 19:48:08 น.
23 28638 นายพันธุ์พิศิษฐ์ บุณณพัศฐิตพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 12:16:36 น.
24 28640 นายรนดิศ ขจรกุลวณิชย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 11:59:28 น.
25 30021 นายณัฐวุฒิ เกตุปิกุล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 09:26:27 น.
26 30050 นายปิยะศักดิ์ มาระวัง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 08:58:12 น.
27 30052 นายอิสรภาพ วงษ์สามารถ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง4 24/05/2561 09:01:34 น.
28 30673 นายชวิศ นอศรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 11:59:47 น.
29 30674 นายนฤเบศร์ ศรีละพล มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 24/05/2561 12:04:38 น.
30 30698 นายเมธัส ไชยพิลา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 11:59:49 น.