ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28531 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:19:38 น.
2 29073 เด็กชายกฤตภาส เพียปลัด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:20:16 น.
3 29076 เด็กชายจิรวัฒน์ สุขสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:16:39 น.
4 29077 เด็กชายฉันทวัฒน์ อินทรจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:37:01 น.
5 29078 เด็กชายณัชพล อินเจริญ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:20:08 น.
6 29081 เด็กชายณัฐวุฒิ สนม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:18:15 น.
7 29087 เด็กชายนิติธร ครสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:18:23 น.
8 29090 เด็กชายพีร์พิภพ ทองเดือน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:16:46 น.
9 29092 เด็กชายรัชชานนท์ ทองโคตร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:19:24 น.
10 29097 เด็กชายศิริชัย ทองปั้น มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:17:05 น.
11 29098 เด็กชายศิวรัฐ ทุมสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:16:50 น.
12 29172 เด็กชายกิตติธัช เด่นภัทรปรีชา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:35:58 น.
13 29173 เด็กชายฉลองชัย ก้านพลู มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:31:36 น.
14 29176 เด็กชายธวัชชัย ผิวมะลิ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:30:45 น.
15 29182 เด็กชายภิสิทธิ์ ชนะทุม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:26:49 น.
16 29184 เด็กชายยชนา โสภารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:25:53 น.
17 29187 เด็กชายศิริวัฒน์ แสนนามวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:30:36 น.
18 29189 เด็กชายสันติราษฏร์ พลซา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:31:16 น.
19 29274 เด็กชายฐาปณัฐ สอนสุภาพ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:35:16 น.
20 29276 เด็กชายนันทพงศ์ ทดแทน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 11:42:16 น.