ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28875 เด็กชายธนากร ยศปัญญา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:55:08 น.
2 28876 เด็กชายธรรมนูญ จันทราช มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 09:20:35 น.
3 28879 เด็กชายปรมินทร์ นามกันยา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 19/05/2561 19:41:32 น.
4 28880 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ประทุมชัย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:45:29 น.
5 28882 เด็กชายพีระณัฐ สักมณี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:49:14 น.
6 28884 เด็กชายรัตนศักดิ์ บุญเกิด มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:52:22 น.
7 28886 เด็กชายวีรากร อินพิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:47:48 น.
8 28887 เด็กชายศุภวัช โชติช่วง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:47:46 น.
9 28888 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ห่อยไธสง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:44:37 น.
10 28890 เด็กชายอดิศักดิ์ ศรีพล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:44:01 น.
11 28891 เด็กชายอนุชิต เหลืองทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:46:23 น.
12 28892 เด็กชายอัครพล จีนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง1 18/05/2561 08:57:08 น.
13 29149 เด็กหญิงชามาวีร์ ชูมิตร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 19:15:56 น.
14 30351 เด็กชายสันทัต คำเกิด มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 21/05/2561 20:13:05 น.
15 30352 เด็กชายสิรวิชญ์ ปลัดนู มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 21/05/2561 20:15:32 น.
16 30497 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขราช มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 10:00:31 น.
17 30498 เด็กชายนภัสกร ผสม มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 10:00:20 น.
18 30499 เด็กชายนรินทร์ บุญศิริชัย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 10:00:35 น.
19 30500 เด็กชายนิธินาถ บุตราช มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 08:55:06 น.
20 30503 เด็กชายวิศวภัทร เพียเเพง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 21/05/2561 10:49:52 น.