ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29019 เด็กหญิงอภิญญา อามาตหิน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:57:52 น.
2 29058 เด็กหญิงณัฐกานต์ จุตตะโน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 17/05/2561 22:16:36 น.
3 29060 เด็กหญิงนฤทัย งอกงาม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 17/05/2561 22:04:18 น.
4 29065 เด็กหญิงวรรณิสา จันชะฎา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง4 17/05/2561 22:04:10 น.
5 29243 เด็กหญิงกรกนก ขันทวี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:31:41 น.
6 29277 เด็กชายปรเมศร์ แก้วบับภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:43:43 น.
7 29304 เด็กหญิงปุผกา พละกล้า มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:15:17 น.
8 29327 เด็กชายภานุวัฒน์ สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:40:45 น.
9 29332 เด็กชายอธิการ ศรีพารา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 17:42:34 น.
10 29347 เด็กหญิงธันชนก พลกรณ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:52:21 น.
11 29350 เด็กหญิงบุษราคัม วงศ์ไชยา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:59:24 น.
12 29363 เด็กหญิงสุภิญญา สิงห์สนั่น มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:56:28 น.
13 29368 เด็กหญิงอัจจิมา มีมาตร มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง10 18/05/2561 07:56:58 น.
14 29857 เด็กชายธีรภัทร ส้านสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:42:57 น.
15 29863 เด็กชายภูวดล จำปา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:42:43 น.
16 29875 เด็กหญิงตันหยง ปรัชญาวรวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:48:27 น.
17 29883 เด็กหญิงพุทธลักษณ์ เดชศรี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 09:14:56 น.
18 29888 เด็กหญิงรุจิรดา คชรมย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 09:16:03 น.
19 29969 เด็กหญิงจิดาภา กันตวิรุฒ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 09:26:17 น.
20 29986 เด็กหญิงพิชญ์ชริยา วิศิษฏ์กิจการ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 18/05/2561 08:41:46 น.