ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 29123 เด็กชายกันต์พงษ์ มงคลธิติวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:29:28 น.
2 29129 เด็กชายธนวัฒน์ สมสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:37:31 น.
3 29138 เด็กชายศรภัทร โคตรวงษา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:24:51 น.
4 29140 เด็กชายสรสิทธิ์ สิงห์บุญมา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 18/05/2561 08:12:14 น.
5 29227 เด็กชายจุมพล เมืองวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:47:58 น.
6 29229 เด็กชายต้นน้ำ สุขปื้อ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:29:46 น.
7 29233 เด็กชายปัณณวัฒน์ ต้นคำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:28:39 น.
8 29235 เด็กชายพุฒิพงษ์ บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:32:01 น.
9 29236 เด็กชายพุทธรักษ์ แก้วพิลา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 08:27:50 น.
10 29284 เด็กชายวีรภัทร ศิริวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 08:30:39 น.
11 29777 เด็กหญิงจิตรลัดย์ดา นนธิราช มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:09:37 น.
12 29794 เด็กหญิงสรวงสุดา สาระแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 13:13:29 น.
13 29795 เด็กหญิงสุรีรัตน์ อ่อนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 18/05/2561 18:00:50 น.
14 30342 เด็กชายจุฑาฑัตย์ บุญทะ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 22/05/2561 10:50:23 น.
15 30344 เด็กชายชโยดม สลางสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 19/05/2561 00:22:13 น.
16 30347 เด็กชายภานุวิชญ์ สิงห์ครุฑ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 10:16:02 น.
17 30355 เด็กชายอภิสิทธิ์ ก้านพลู มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 18/05/2561 10:16:42 น.
18 30421 เด็กชายณัฐวุฒิ คุณนา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 07:40:32 น.
19 30427 เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณประเข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 19:00:53 น.