ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26819 นายธีระพัฒน์ เพชรภักดี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 22:02:34 น.
2 26847 นางสาวธัญญรัตน์ จงกรด มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 21:55:43 น.
3 27048 นางสาววันวิสา สุธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 22:00:03 น.
4 27510 นางสาวชลิตา ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 17/05/2561 22:46:54 น.
5 28444 นางสาวชนิฎาภรณ์ บุญเชิด มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง12 18/05/2561 00:39:12 น.
6 28533 นายภาณุพันธ์ สุวรรณชาติ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง2 24/05/2561 09:24:33 น.
7 29293 เด็กหญิงฐิติวรดา แก้วกงพาน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:54:25 น.
8 29301 เด็กหญิงปนัดดา บงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 07:52:51 น.
9 29310 เด็กหญิงวรรณิษา สุวรรณแจ่ม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 18/05/2561 07:54:26 น.
10 29490 นางสาวมธุรส ศรีไสละเพ็ชร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 21:57:39 น.
11 29491 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สิงห์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง10 17/05/2561 21:59:28 น.
12 29501 เด็กชายญาณกร อิ่มวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 24/05/2561 11:49:43 น.
13 29502 เด็กชายณฐพงษ์ ศรีอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 24/05/2561 11:50:54 น.
14 29514 เด็กชายวงศกร แก่งดาภา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 24/05/2561 11:54:47 น.
15 29859 เด็กชายปณิธาน พลซา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 07:10:31 น.
16 29870 เด็กหญิงกาญจน์ติมา คำไล้ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:24:04 น.
17 29872 เด็กหญิงณัชมน บุตรพรม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 09:10:30 น.
18 29887 เด็กหญิงรัมภา พาเสนา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 18/05/2561 07:54:38 น.
19 29889 เด็กหญิงวิริยา ดอกจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 08:03:16 น.
20 30126 นางสาวตวงทิพย์ มาลา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง10 17/05/2561 22:27:19 น.