ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27689 นางสาวกอบกุล บิดาศรี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 22:12:36 น.
2 27698 นางสาวณัฏฐพร นามกิ่ง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 17/05/2561 22:02:05 น.
3 27869 นางสาวศศิกาญจน์ จะระธรรมโม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 18/05/2561 09:53:37 น.
4 27901 นางสาวจุฑารัตน์ ทองลี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 18/05/2561 08:34:35 น.
5 27911 นางสาวปภัสรา งอกงาม มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 22:00:34 น.
6 27929 นางสาวอนันตญา อัปมระกา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง1 17/05/2561 21:51:02 น.
7 28250 นางสาวรัตนวลี บาดาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 21:07:56 น.
8 28257 นางสาวอนุธิดา พลซา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 21:09:55 น.
9 28313 นางสาวสุทธิดา ทองโสด มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 21:18:06 น.
10 28456 นางสาวปิยะดา นามวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 21:05:10 น.
11 28460 นางสาววรดา พาเสนา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 21:10:52 น.
12 28471 นางสาวอลิษา จันทะประทุม มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 21:04:11 น.
13 28576 นางสาวอุตรานุช คำแก้ว มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 20/05/2561 20:07:48 น.
14 30015 นางสาวภัทรสุดา สุธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 18/05/2561 08:35:38 น.
15 30173 เด็กหญิงสุภาวิตา สมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง1 18/05/2561 07:54:13 น.
16 30255 เด็กหญิงอัญชลี บุบพาที มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 18/05/2561 08:01:11 น.
17 30283 เด็กหญิงจุฑาทิตย์ บุญหนัก มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 18/05/2561 07:52:36 น.
18 30334 เด็กหญิงสุจิตตรา สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5 21/05/2561 07:39:09 น.
19 30446 เด็กหญิงปราริชาติ ศรีคุณ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 18/05/2561 07:55:00 น.
20 30462 เด็กชายภัชราภา น่วมด้วง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 21/05/2561 07:36:09 น.