ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27515 นางสาวพรพิชา นันตะวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 21:02:30 น.
2 27518 นางสาวอิศราภรณ์ อินทร์บุญ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 17:34:52 น.
3 27809 นางสาวราตรี สุริยงค์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 17:32:06 น.
4 27937 นายธนพล สมมีทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 17:50:04 น.
5 28961 เด็กหญิงภัทรภา จันทร์กระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 19/05/2561 14:15:30 น.
6 29009 เด็กหญิงวริษฐา นะคะสอน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 19/05/2561 14:17:47 น.
7 29205 เด็กหญิงธนพร ศรีวัดทานัง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 19/05/2561 14:14:27 น.
8 29218 เด็กหญิงสาธิตา ศรีวิลาศ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 19/05/2561 14:14:50 น.
9 29541 เด็กหญิงศศิธร ดอนประฐม มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 19/05/2561 14:49:01 น.
10 29542 เด็กหญิงสกาวเดือน ต่ายธานี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 19/05/2561 14:48:07 น.
11 29670 เด็กหญิงกนกวรรณ ถิ่นสูง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 18/05/2561 16:30:55 น.
12 29854 เด็กชายธันยบูรณ์ บุญหนัก มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 23/05/2561 22:08:42 น.
13 29861 เด็กชายพีรวัส ศรีละคร มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 23/05/2561 21:59:55 น.
14 29949 เด็กชายเกียรติพิทักษ์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 12:29:51 น.
15 29964 เด็กหญิงกันฑิมา นันตะวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 20:43:45 น.
16 29966 เด็กหญิงกิรณา มงคุณ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 12:30:56 น.
17 29974 เด็กหญิงณัจยา กะวีกุล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 12:27:27 น.
18 29979 เด็กหญิงธัญจิรา จันประเทือง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 18/05/2561 20:45:49 น.
19 29992 เด็กหญิงวนิดา แก้วกันหา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 12:29:46 น.
20 29997 เด็กหญิงอารีย์วรรณ คำมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง8 18/05/2561 12:27:58 น.