ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27888 นายธีรพัฒน์ นิลคำ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง3 18/05/2561 18:14:52 น.
2 28425 นายเทิดศักดิ์ แสงมะโน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง5 18/05/2561 18:29:38 น.
3 28477 นายชินพัฒน์ ชายศรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 24/05/2561 12:49:04 น.
4 28478 นายณัฐวัตร คุณนา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง7 24/05/2561 12:47:59 น.
5 29134 เด็กชายพิพัฒน์ คันธะนารถ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง6 24/05/2561 11:01:30 น.
6 29180 เด็กชายนรินทร ภักมี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 11:46:38 น.
7 29181 เด็กชายภิธาน พฤฒิวิญญู มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 11:46:44 น.
8 29510 เด็กชายบุญฤทธิ์ ปัจไทย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 22:18:19 น.
9 29517 เด็กชายอนุชา ไชยราษฏร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 18/05/2561 22:02:04 น.
10 29751 เด็กชายเขมพัฒน์ บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง6 21/05/2561 16:26:03 น.