ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26887 นางสาวกันตา นามกันยา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 17/05/2561 21:27:25 น.
2 26899 นางสาววริสรา บาดาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 17/05/2561 22:52:18 น.
3 26905 นางสาวอภิญญา บุญรอด มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 17/05/2561 22:51:30 น.
4 26988 นางสาวเกศราภรณ์ เสวยสุข มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:24:39 น.
5 27134 นางสาวณัฐกานต์ ภูท้าว มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง8 17/05/2561 21:24:21 น.
6 27148 นางสาวมัลลิกา ยุอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:26:15 น.
7 27265 นายสถาพร บุญหลาย มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:23:32 น.
8 29461 นางสาวสุพรรณษา สุริยงค์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:27:29 น.
9 29467 นางสาวศศิกานต์ ขันธ์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 23/05/2561 14:27:51 น.
10 29474 นางสาวพรรณิภา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง6 17/05/2561 21:22:37 น.
11 29682 เด็กหญิงพัชราภา บุญมา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:55:05 น.
12 29692 เด็กหญิงศศิกานต์ เหลาประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:52:04 น.
13 29708 เด็กชายบัณฑิต แถวบุญตา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 19/05/2561 12:57:50 น.
14 29719 เด็กหญิงจิดาภา กองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 18:44:06 น.
15 29722 เด็กหญิงชนนิดา ผาไลย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 18:46:40 น.
16 29738 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ งิ้วลาย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 18:45:20 น.
17 29740 เด็กหญิงศศิประภา พลซา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 22/05/2561 19:40:52 น.
18 29747 เด็กหญิงเอมิกา ทาป้อง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง5 18/05/2561 18:42:20 น.
19 29920 เด็กหญิงณภัทร ไพศูนย์ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:50:19 น.
20 30730 เด็กหญิงเปรมมิกา เนียมเปีย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 22/05/2561 08:56:21 น.