ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27280 นางสาวธนพร สิมมาสุด มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 09:24:55 น.
2 28233 นางสาวจุฑามาศ ผิวมะลิ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 19:51:13 น.
3 28304 นางสาวภัทรดา พรมโสภา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 19:47:22 น.
4 28308 นางสาววรนุช ภานุรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 17/05/2561 22:23:31 น.
5 28315 นางสาวออมทรัพย์ บุญป้อง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 19:48:45 น.
6 28414 นางสาวสุจิตตรา แสงทอง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 19:14:48 น.
7 28488 นางสาวกนกภรณ์ เจริญพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 17/05/2561 22:16:01 น.
8 28494 นางสาวชุตินันท์ คำไล้ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:13:57 น.
9 28523 นางสาวอมรรัตน์ ประเสริฐสังข์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 17/05/2561 22:18:42 น.
10 28568 นางสาวศศิธร สุขอยู่ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 22/05/2561 15:11:43 น.
11 28953 เด็กหญิงปนัดดา จันท้าว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:19:23 น.
12 28955 เด็กหญิงปิยดา สินแดง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:17:27 น.
13 28958 เด็กหญิงพรนภัส มนต์ชมภู มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:20:07 น.
14 28972 เด็กชายกฤติพงษ์ จูมคอม มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 23/05/2561 10:01:05 น.
15 28987 เด็กชายวัฒนศักดิ์ สิมสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 23/05/2561 10:02:55 น.
16 28988 เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีก่ำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 23/05/2561 10:01:11 น.
17 29230 เด็กชายธนบดี จะเรียมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 23/05/2561 10:27:47 น.
18 29286 เด็กชายศุภเชษฐ์ นครโสภา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 23/05/2561 10:02:38 น.
19 29421 นางสาวหนึ่งฤดี ตันผา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง3 18/05/2561 09:30:00 น.
20 30688 นางสาวแพรพิไล คำมะนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 18/05/2561 19:54:38 น.