ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 26870 นายณัฐวุฒิ พุทธา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:22:52 น.
2 26900 นางสาววิไลวรรณ แก้วหานาม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:32:04 น.
3 26906 นางสาวอรชร หาชนนท์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:29:02 น.
4 26944 นางสาวเบญจวรรณ อินธิจักร์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:33:21 น.
5 26969 นายณัฐพงศ์ ม่วงแย้ม มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 07:51:26 น.
6 27033 นายโอปอ วิจิตรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:09:48 น.
7 27038 นางสาวชลิดา นามกันยา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:32:12 น.
8 27050 นางสาวศศิธร พลซา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:31:25 น.
9 27056 นางสาวสุนิตา สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:24:05 น.
10 27237 นางสาวดวงกมล ถิ่นเขาชี มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:34:22 น.
11 27287 นางสาวเพชรแท้ เพ็งพา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:40:56 น.
12 28933 นายพงศกร พลซา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:21:56 น.
13 28937 เด็กชายศุภวิชญ์ กำมาทอง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:22:54 น.
14 28942 เด็กหญิงกชกร แก้วระหัน มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:21:10 น.
15 28946 เด็กหญิงจุฑาธิป ฺบงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:23:42 น.
16 28957 เด็กหญิงปิยะมาศ รองเมือง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:24:28 น.
17 28967 เด็กหญิงสรุศตา คมขำ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง2 18/05/2561 09:19:28 น.
18 29398 นายนัฐพงษ์ พั่วทา มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง7 18/05/2561 08:27:17 น.
19 29478 นายจิรวัฒน์ เวียงสมุทร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:17:55 น.
20 29480 นางสาวมัลลิกา พรหมโคตร มัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง9 18/05/2561 08:32:50 น.