ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28300 นางสาวปิ่นสุดา วังคีรี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง10 21/05/2561 19:17:26 น.
2 28628 นางสาวสิริลักษณ์ สมัยคำ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 19/05/2561 10:06:29 น.
3 29195 เด็กหญิงกิตติยา จันทร์สะฮาง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:38:08 น.
4 29203 เด็กหญิงณัฐพร กองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง7 18/05/2561 09:35:16 น.
5 29248 เด็กหญิงธิติมา จูมมะลี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 17/05/2561 22:59:46 น.
6 29259 เด็กหญิงวณิสา คำยัง มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 06:51:58 น.
7 29261 เด็กหญิงวัลย์นภัสร์ วิจิตรปัญญา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 06:49:55 น.
8 29288 เด็กหญิงกนกพร ตะตุ้ย มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 17/05/2561 23:00:31 น.
9 29296 เด็กหญิงนันต์ทพร ภูแป้งป่น มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง8 18/05/2561 06:54:08 น.
10 29315 เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมวงค์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 17/05/2561 23:01:28 น.
11 29316 เด็กหญิงสุทธิดา พรมดี มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง9 17/05/2561 22:58:58 น.
12 29500 เด็กชายชินวัตร ทีฟอง มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 08:18:50 น.
13 29507 เด็กชายธีระพงษ์ มังคะโล มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 08:21:36 น.
14 29512 เด็กชายภูริพัฒน์ สายศักดา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 08:22:58 น.
15 29513 เด็กชายภูวิช วงศ์คำแก้ว มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 08:18:50 น.
16 29516 เด็กชายเสกสรรค์ แก้วแก่น มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 08:16:41 น.
17 30684 นายไวยากร นามวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 19/05/2561 10:08:58 น.
18 30687 นางสาวนุชธิดา ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 19/05/2561 10:05:07 น.
19 30690 นางสาววาสนา ศรีมุลทา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง6 19/05/2561 10:07:51 น.