ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27485 นายเกษมสันต์ คุณสาร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:46:23 น.
2 27556 นางสาวจันทร์จิรา มาตะรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:25:57 น.
3 27560 นางสาวพิมพ์รดา เหลาคำโคก มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:37:10 น.
4 27788 นางสาวจิรนันท์ กั้วพิจิตร มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 23:06:46 น.
5 27812 นางสาววริศรา มณีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 23:05:23 น.
6 27854 นางสาวณัฐชา มอญลี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:41:40 น.
7 27855 นางสาวณัฐวดี มอญลี มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:43:17 น.
8 27859 นางสาวนัฏฐนิชา โมลา มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:49:52 น.
9 28198 นางสาวกัลยา บัวบานบุตร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:29:13 น.
10 28292 นางสาวจุฑามาศ หอมรอด มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:26:37 น.
11 28370 นายจักรพรรณ ทันขา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:28:16 น.
12 28459 นางสาวรุ่งนภา จันทา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:31:31 น.
13 28497 นางสาวธีราพร โชคคุณ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 10:06:49 น.
14 28501 นางสาวพัชรินทร์ สุขราช มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง4 18/05/2561 06:29:31 น.
15 28516 นางสาวศศิภิมณฑ์ ศรีบุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง3 18/05/2561 06:27:32 น.
16 28520 นางสาวสุพรรณษา น้อยมี มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:27:28 น.
17 28543 นางสาวกาญจนา บัวระภา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:25:42 น.
18 28601 นางสาวจันทนิภา บัวบาลบุตร มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง8 17/05/2561 22:24:00 น.
19 30088 นางสาวสุภิญญา ริตำแหง มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง7 17/05/2561 22:47:38 น.
20 30098 นางสาวธิดาพร ทาเต็มผล มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง8 18/05/2561 08:28:07 น.