ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 28371 นายจิรพงศ์ คำคุณนา มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 18/05/2561 22:26:04 น.
2 28481 นายวุฒิชัย หมอแสน มัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง9 18/05/2561 22:25:41 น.
3 28981 เด็กชายพีรพล พุทธกุล มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง3 22/05/2561 16:50:55 น.
4 29075 เด็กชายจิรโรจน์ มันตาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:17:47 น.
5 29080 เด็กชายณัฐรัตน์ สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:22:13 น.
6 29093 เด็กชายฤทธิพงศ์ เหตุเกษ มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:20:05 น.
7 29096 เด็กชายศฬุธชา ปีนา มัธยมศึกษาปีที่3 ห้อง5 18/05/2561 10:24:12 น.
8 29672 เด็กหญิงชนัญญา มุงคุณ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 21/05/2561 15:46:04 น.
9 29694 เด็กหญิงสายพลอย ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4 21/05/2561 15:45:15 น.
10 29988 เด็กหญิงยุวรรณดา อากาศเมฆ มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง10 20/05/2561 12:47:53 น.
11 29995 เด็กหญิงสายธาร ลุนชัย มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง7 20/05/2561 12:48:21 น.
12 29996 เด็กหญิงสิริทรัพย์ สนวิชา มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9 20/05/2561 12:49:43 น.
13 30237 เด็กหญิงกมลพรรณ เสมาเพชร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:33:13 น.
14 30238 เด็กหญิงเขมนิจ สุพรรณพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:33:48 น.
15 30239 เด็กหญิงจารุวรรณ ประกอบดี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:30:42 น.
16 30242 เด็กหญิงชลธิดา ศรีทุมสุข มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:29:41 น.
17 30243 เด็กหญิงชุติมา เมืองวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:44:40 น.
18 30249 เด็กหญิงมุฑิตา ภักมี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:45:51 น.
19 30256 เด็กหญิงอิฐริยาพร ภาพชมภู มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง3 21/05/2561 12:34:48 น.