ข้อมูลชุมนุม


มัธยมศึกษาปีที่1
มัธยมศึกษาปีที่2
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่4
มัธยมศึกษาปีที่5
มัธยมศึกษาปีที่6

ข้อมูลนักเรียน


# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ห้อง เวลาลงทะเบียน
1 27845 นางสาวกัญญาภัค รักไทย มัธยมศึกษาปีที่5 ห้อง6 19/05/2561 07:55:15 น.
2 29504 เด็กชายณัฐพงษ์ เกษนาค มัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง1 22/05/2561 08:41:27 น.
3 30278 เด็กหญิงกนิษฐา สารวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 22/05/2561 09:16:12 น.
4 30286 เด็กหญิงณัฐนิดา สวามีชัยน์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 24/05/2561 08:23:20 น.
5 30287 เด็กหญิงธัญญรัตน์ วีระธรณิศวร์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง4 23/05/2561 14:29:22 น.
6 30346 เด็กชายพรหมพิริยะ เพ็งวิชัย มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง6 24/05/2561 11:50:00 น.
7 30437 เด็กหญิงชลพิชา วังคีรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 22/05/2561 13:59:46 น.
8 30442 เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีวิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 17:25:11 น.
9 30454 เด็กหญิงพัทธธิดา สุขสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง8 19/05/2561 17:23:16 น.
10 30489 เด็กหญิงสุมิตรา เสนามา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 23/05/2561 19:45:05 น.
11 30491 เด็กหญิงอรวลา ศักบุตร มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 22/05/2561 14:05:50 น.
12 30495 เด็กหญิงอาพาภรณ์ คณะเเพง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9 22/05/2561 14:04:49 น.
13 30508 เด็กหญิงกมลรัตน์ กองบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 09:07:52 น.
14 30517 เด็กหญิงเจนจิรา นอศรี มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 09:09:19 น.
15 30529 เด็กหญิงวิไลวรรณ เกษทองมา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง10 22/05/2561 11:41:01 น.
16 30615 เด็กหญิงขวัญจิรา เหง้าสิลา มัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง13 22/05/2561 14:02:35 น.